Tarnowskie termy BIP

Ogłoszenie o przetargu na usługę kompleksowego sprzątania. ZP.7.U.2019

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

siwz

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy_zakres_przedmiotu_umowy

3. Formularz oferty:

_Formularz_oferty

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich dnia: 10.09.2019 roku. Ogłoszenie o zamówieniu nr 431350-2019 zostało opublikowane w dniu 13.09.2019

kopia ogłoszenia

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o MiniPortal:  https://miniportal.uzp.gov.pl/

klucz publiczny:https://fs.siteor.com/tarnowskie-termy/files/KluczPub_Oferta_PostepowanieID_6e21a799-fbc0-4081-93e1-dfd1f027f6df.asc

Zamawiający Ogłoszenie o zamówieniu zamieścił 16.09.2019  roku na swojej stronie internetowej oraz  na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Zamawiającego. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) DO POBRANIA: https://espd.uzp.gov.pl/request/ca/overview

jedz wersja edytowalna

UWAGA !

SPROSTOWANIE/OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI

Odpowiedzi na pytania do przetargu:

pobierz

odp na pytanie 13:  rzuty budynku z zaznaczonymi powierzchniami najmowanymi

https://fs.siteor.com/tarnowskie-termy/files/KLUCZ_PUBLICZNY_espd-request.zip

 ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 177-431350

sprostowanie zmian lub dodatkowych informacji

zaktualizowany formularz ofertowy

Informujemy,że Zamawiający do dnia 04.10.2019 otrzymał kolejne zapytania do prowadzonego postępowania, na które udzielił odpowiedzi:

odpowiedzi na pytania z dnia 04.10.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

 

informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY :  pobierz

 


 


__________________________________________________________________________________________________________

ZP6.U.2019 - IV Ogłoszenie o przetargu na zabezpieczenie ratownicze w obiekcie Aquaparku Tarnowskie Termy Sp. z o.o.

__________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: otwórz

 

Informacja z otwarcia ofert :    otwarcie ofert

Uwaga W dniu 19.09.2019, Zgodnie z pkt 15 ust 6 ogłoszenia Zamawiający dokonuje modyfikacji treści ogłoszenia o przetargu.

1.Zmienia punkt III ust 5 w ten sposób,że nowy zapis przyjmuje brzmienie: ,,Zamawiający planuje zawarcie do 45 umów na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego w części I oraz do 45 umów na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego w części II

zmieniony tekst ogłoszenia

 

Uwaga! Zgodnie z pkt 15 ust 6 ogłoszenia Zamawiający dokonuje modyfikacji treści ogłoszenia o przetargu w ten sposób ,że:


1.zmienia pkt 8, ust.2 dotyczący terminu składania ofert. Nowy termin złożenia oferty upływa 20.09.2019r. o godzinie 12.00. Zmianie ulega także termin otwarcia oferty. Nowy termin otwarcia ofert wyznacza na 20.09.2019r, na godz.13.00.

2.Zmienia punkt III ust 5 w ten sposób,że nowy zapis przyjmuje brzmienie: ,,Zamawiający planuje zawarcie do 40 umów na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego w części I oraz do 40 umów na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego w części II

3.W projekcie umowy modyfikacji ulega w §  8 punkt 2), który przyjmuje następujące brzmienie: ,,w przypadku świadczenia usług z naruszeniem obowiązków określonych w § 4 umowy; w szczególności za używanie tel. komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych, czytanie, odtwarzanie muzyki, palenie papierosów, jedzenie w trakcie pełnienia dyżuru na stanowisku ratowniczym - 200 zł za każdy stwierdzony przypadek"

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

ogłoszenie po zmianach

formularz oferty

wzór umowy

klauzula informacyjna

Informacja o unieważnieniu przetargu:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZP5.U.2019 - III Przetarg na świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia ratowniczego w obiekcie Aquaparku Tarnowskich Term

ogłoszenie o przetargu

formularz oferty

załącznik 1,2

wykaz usług

wykaz osób

Klauzula informacyjna

II Przetarg na świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia ratowniczego w obiekcie AQuaparku Tarnowskich Term

ogłoszenie o przetargu

zał 1 i 2 wzór umowy, opis szczegółowy

zał 3 wykaz usług

zał 4 wykaz osób

formularz oferty

klauzula informacyjna Zamawiającego

 

Przetarg na świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia ratowniczego w obiekcie AQuaparku Tarnowskich Term

ogłoszenie o przetargu

zał 1 i 2 wzór umowy, opis szczegółowy

zał 3 wykaz usług

zał 4 wykaz osób

formularz oferty

klauzula informacyjna Zamawiającego

odpowiedzi na pytania

___________________________________________________________________________________________________________

 

Przetargi